K výkonným administratívnym obchodným procesom patrí úplné splnenie všetkých daňových povinností a iných povinností v súvislosti s podávaním priznaní v príslušnej krajine.

Okrem priznaní a odvodov daní, príspevkov na sociálne poistenie a iných odvodov sem patrí aj včasné odovzdanie prihlášok na verejných registroch a vedenie riadneho účtovníctva a záznamov v súlade so zákonnými predpismi v príslušnej krajine.

Dodržiavanie daňových záväzkov platných pre medzinárodne pôsobiacu spoločnosť na celom svete na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni tvorí základný prvok pri zvládnutí rizík a správe zdrojov. Úspešné medzinárodné spoločnosti stále hľadajú možnosti zvyšovania efektivity ohľadom svojich celosvetových daňových záväzkov.

Naše služby v oblasti Compliance:

  • vyhotovovanie alebo previerka lokálnych účtovných závierok (HB I)
  • daňové zastupovanie
  • vyhotovovanie periodických daňových priznaní, priznaní k DPH a dani z výnosu
  • monitorovanie platobných lehôt pre dane a odvody do sociálnej poisťovne
  • overovanie a výpočet daňovej povinnosti pri rozdelení zisku
  • realizácie platieb