Zásadným cieľom administratívnych obchodných procesov v každej spoločnosti je transparentnosť, aby bolo možné celosvetovo sledovať a kvantitatívne merať výkony spoločnosti.

Prehľad služieb Rödl & Partner v oblasti výkazníctva:

  • navrhovanie a realizácia formátov pre mesačné a/alebo štvrťročné výkazníctvo
  • vyhotovovanie a overovanie mesačných a štvrťročných správ
  • vyhotovovanie resp. kontrola lokálnych účtovných závierok podľa miestneho práva
  • vyhotovovanie účtovných závierok podľa koncernových účtovných štandardov, podľa nemeckého ObZ, IFRS alebo iných medzinárodných štandardov za účelom konsolidácie 
  • zavádzanie manažérskych informačných systémov
  • podpora pri komunikácii s audítormi