Ako odborník na sprevádzanie spoločností pri cezhraničných priamych investíciách a projektoch považujeme otázky medzinárodného daňového práva za prirodzený, nevyhnutný aspekt každého nášho poradenského mandátu.

Spoločnosť Rödl & Partner disponuje daňovými odborníkmi s medzinárodnými skúsenosťami  vo všetkých významných finančných a investičných centrách na celom svete. Zahraničným investorom tak môže poskytnúť komplexné poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie projektov. Zároveň ponúka klientom aj možnosť zastupovania v daňovom konaní a v konaní pred lokálnymi úradmi.

Veľkú časť našich klientov tvoria stredne veľké podniky s hlavným sídlom v nemeckej jazykovej oblasti. Pri tvorbe daňových riešení pre medzinárodné podniky preto prirodzene rozumieme očakávaniam a potrebám zahraničných – často nemeckých - spoločníkov a rodín vlastníkov.  

Prehľad našich služieb v oblasti medzinárodného daňového práva:

  • návrh optimálnej daňovej štruktúry pri cezhraničných investíciách
  • výber vhodnej právnej formy pri zakladaní spoločnosti v zahraničí
  • daňová optimalizácia pri rozdeľovaní zisku
  • daňové plánovanie v rámci medzinárodného financovania spoločností, Mergers & Acquisitions,
  • zdaňovanie stálych prevádzkarní
  • zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, licenčné poplatky, deľba správnych nákladov a Management Fees medzi podnikmi v skupine
  • návrh optimálnej daňovej štruktúry otvorených a zatvorených fondov,
  • medzinárodné nasadzovanie zamestnancov, poradenstvo pre expatriotov
  • poradenstvo v oblasti všetkých druhov daní v súlade s medzinárodnou a národnou legislatívou