V centre pozornosti všetkých cezhraničných projektov a investícií sú ľudia. Vysielanie vedúcich pracovníkov do zahraničia alebo presťahovanie kľúčových zamestnancov do zahraničnej pobočky globálnej spoločnosti je vždy komplikovaným osobným rozhodnutím s ďalekosiahlymi dôsledkami na rodinný aj pracovný život.

Nakoľko rozumieme výzvam súvisiacim s nasadením pracovníkov mimo ich domovskej krajiny, vytvorili sme mechanizmy na elimináciu potenciálnych rizík, či už v oblasti administratívnej, pracovnoprávnej, v oblasti zdaňovania či zdravotného a sociálneho poistenia. 

Medzinárodné spoločnosti zvyknú pri nasadzovaní zamestnancov v zahraničí pravidelne využívať nasledujúce služby spoločnosti Rödl & Partner:

  • príprava pracovných zmlúv a zmlúv o vyslaní pre vedúcich pracovníkov a odborníkov 
  • poradenstvo pre expatriotov, medzinárodné poradenstvo v oblasti daní, pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
  • vybavovanie víz, pracovných povolení, sprevádzanie cudzineckým právom
  • ríprava medzinárodnych smerníc pre nadnárodné spoločnosti upravujúcich problematiku vysielania pracovníkov