V dôsledku celosvetového poklesu nominálnych daňových sadzieb sa orgány daňovej správy v mnohých krajinách pokúšajú o zachovanie vysokých daňových príjmov cestou iných opatrení. K obľúbeným nástrojom patria aj predpisy a dohody upravujúce transferové oceňovanie, ktoré si však štáty často vykladajú rôzne, niektoré štáty ich dokonca ignorujú úplne. Globálne spoločnosti tak stoja aj v tejto oblasti pri daňovom plánovaní pred značnými výzvami, a to už pri príprave a kalkulácii jednotlivých projektov.

Prehľad našich služieb v oblasti výpočtu a tvorby transferových cien:

  • tvorba a realizácia smerníc o transferovom oceňovaní, analýza transferových cien za pomoci externých databáz, empirické posúdenie metód stanovenia transferových cien
  • vypracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní v súlade s prepismi platnými v krajine materskej spoločnosti alebo v domovskom štáte
  • daňové plánovanie vo vzťahu k tvorbe transferových cien na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
  • obhajoba a dokumentácia tvorby transferových cien pri daňových kontrolách alebo pri súdnych sporoch