Neoddeliteľnou súčasťou každej zahraničnej investície sú ľudia. V medzinárodnom kontexte bývajú zamestnanci a zamestnanecké vzťahy zdrojom obzvlášť zložitých a sporných otázok.

Rozumieme dôležitosti medzinárodnej personalistiky spoločností a preto s našimi mandantmi vyvíjame riešenia, ktoré im umožnia eliminovať riziká. Naše dlhoročné skúsenosti v medzinárodných pracovnoprávnych vzťahoch pomáhajú spoločnostiam optimalizovať podmienky podnikania aj z hľadiska daní a sociálneho zabezpečenia.  

Prehľad našich služieb v oblasti personalistiky a pracovného práva:

  • vypracovanie pracovných zmlúv pre vedúcich pracovníkov ako aj vzorových zmlúv pre zamestnancov na všetkých pracoviskách
  • konkurenčné doložky, dohody o dôvernosti
  • nasadenie zamestnancov v zahraničí, poradenstvo pre expatriotov, pracovné právo dane a sociálne zabezpečenie v súvislosti s vyslaním do zahraničia,
  • právne poradenstvo ohľadom odmien a vedľajších plnení, dôchodkové zabezpečenie v rámci zamestnaneckého vzťahu, poradenstvo z hľadiska daní a sociálneho zabezpečenia, programy pre spoluúčasť zamestnancov na rozhodovaní, Stock Options
  • víza, pracovné povolenia, poradenstvo pre medzinárodné spoločnosti v oblasti cudzineckého práva
  • kolektívne pracovno-právne vzťahy, podnikové spolurozhodovanie – na národnej a medzinárodnej úrovni, európska podniková rada, vedenie rokovaní s odbormi
  • ukončenie pracovných vzťahov, dohody o ukončení pracovného pomeru
  • reštrukturalizácia, ukončenie činnosti alebo premiestnenie pracovísk za hranice, personálne opatrenia
  • úprava a celosvetová implementácia smerníc v oblasti personalistiky (Handbooks)
  • zastupovanie zamestnávateľov v pracovno-právnych sporoch