Pred každou akvizíciou musia mať spoločnosti a  investori jasno v tom, ako rýchlo a efektívne možno celý proces prevzatia zrealizovať. Ako možno získať primeraný odhad situácie ohľadom majetku, financií a výsledkov hospodárenia cieľovej spoločnosti – nie za predchádzajúce roky, ale na obdobie po plánovanej akvizícii? Ako možno efektívne zistiť dôležité riziká z minulosti z právneho, ekonomického a daňového hľadiska? Dodatočné komplikácie môžu vzniknúť, keď má cieľová spoločnosť dcérske spoločnosti v dvadsiatich piatich krajinách.

Rödl & Partner už dlhé roky na celom svete uskutočňuje previerky Due Diligence prostredníctvom interdisciplinárnych, medzinárodných a zohratých tímov.

Tímy expertov v našej nemeckej centrále a v regionálnych sídlach ponúkajú vysoko kvalitné a efektívne služby Due Diligence v nasledujúcich oblastiach:

  • stanovovanie a implementácia audítorských postupov, centrálne vymedzenie kľúčových oblastí previerok
  • spravovanie data roomov expertami s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí sú schopní okamžite identifikovať riziká a informácie kritické pre danú transakciu
  • jednoznačné vymedzenie predmetov skúmania podľa oblastí služieb, ktoré zabráni viacnásobnej previerke príslušníkmi rozličných povolaní
  • integrovaný reporting o všetkých oblastiach služieb v jednotnom, s Vami dohodnutom formáte
  • precízny reporting so zameraním na významné riziká, nálezy ohľadom kúpnej ceny a skutočnosti vyžadujúce bezprostredne konať pred alebo po akvizícii