Dilek Ekin / 05.09.2018

Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve İstisnaları

Kural olarak kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolmak zorundadır.

Ancak işbu kayıt yükümlülüğünün 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte istisnaları düzenlenmiş olduğu gibi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun istisnalara ilişkin kararları 15 Mayıs 2018 tarih ve 30422 sayılı Resmi Gazete ile 18 Ağustos 2018 tarih ve 30513 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Burada öncelikle Sicile kayıt yükümlülüğünden muaf olan gerçek ve tüzel kişi veri işleyenleri belirleyip daha sonra istisnaya tabi olmayan veri işleyenler açısından Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirlenmiş olan süreler üzerinde duracağız.

Aşağıda sayılan veri işleyenlerin Sicil’e kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır:

1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

2. 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

3. 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun’a göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,

4. 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre kurulmuş siyasi partiler,

5. 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

6. 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,

7. 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri,

8. Arabulucular,

9. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar.

İşbu 9. madde kapsamında istisnaya tabi olmak için aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmiş olması aranmaktadır:

• Veri işleyenin yıllık çalışan sayısı 50’den az olacaktır.
• Veri işleyenin yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olacaktır.
• Veri işleyenin ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus yapılan iş gereği özel nitelikli veri işleme faaliyetinin ön planda olup olmadığıdır.

Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olup Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olup Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.01.2019 olup Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.04.2019 olup Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.