Meil on hea meel, et Te meie vastu huvi tunnete ja ametikohale meie ettevõttes kandideerite või kandideerisite. Soovime alljärgnevalt anda Teile teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta seoses Teie kandideerimisega. Palun tutvuge meie kodulehega ja ka andmekaitse teabega, mille Te leiate siit.

Kes on andmetöötluse eest vastutav?

Kandideerimismenetlusega andmekaitseõiguse tähenduses tegeleb vastavalt, kas

Rödl & Partner OÜ

Tartu mnt 13, Tallinn 10145

E-post: tallinn(at)roedl.ee

Telefon: +372 680 5620

Rödl & Partner Audit OÜ

Tartu mnt 13, Tallinn 10145

E-post: audiitor(at)roedl.ee

Telefon: +372 680 5620

Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ

Tartu mnt 13, Tallinn 10145

E-post: info(at)roedl.ee

Telefon: +372 606 8650

Milliseid Teie andmeid ja mis eesmärgil me töötleme?

Me töötleme andmeid, mis Te olete saatnud või saadate meile seoses oma kandidatuuriga, et kontrollida Teie sobivust ametikohale (või vajaduse korral muudele vabadele ametikohtadele meie ettevõttes) ja et kandideerimismenetlust läbi viia.

Millisel õiguslikul alusel see baseerub?

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus asjaomases kandideerimismenetluses on eelkõige ELi isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 esimese lause punkt b. Selle kohaselt on lubatud töödelda andmeid, mis on vajalikud seoses otsusega luua töösuhe.

Kui andmeid peaks pärast kandideerimismenetluse lõppu olema vaja vastutusele võtmiseks, võidakse andmeid töödelda ELi isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 tingimuste täitmisel, eelkõige õigustatud huvi kaitsmiseks ELi isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkti f kohaselt. Meie huvi seisneb sel juhul nõuete maksmapanekus või kaitses nende vastu.

Kas on kohustuslik teha andmed kättesaadavaks?

Seda, et teeksite oma kandideerimisandmed kättesaadavaks, on vaja selleks, et saaksime otsustada töölepingu või praktikalepingu sõlmimise üle ja need sõlmitavasse lepingusse üle võtta. Puuduvad või ebatäielikud kandideerimisandmed halvendavad väljavaadet saada ettepanek lepingu sõlmimiseks.

Kui kaua andmeid säilitatakse?

Kandideerijate, keda ametikohale ei valitud, andmed kustutatakse pärast ühte (1) aastat. Kui andmeid on vaja kohtu kaudu nõude esitamiseks, kustutatakse need pärast lõplikku jõustunud kohtuotsust.

Kui Teid on valitud ametikohale, kantakse Teie andmed kandideerinute süsteemist meie personali infosüsteemi.

Millistele adressaatidele Teie andmed edastatakse?

Kandideerimismenetluse jaoks kasutame spetsiaalset tarkvaratarnijat. Tema hakkab tegutsema meie teenuspakkujana ning talle võivad seoses süsteemide hooldamisega saada teatavaks ka Teie isikuandmed. Me oleme asjaomase tarnijaga sõlminud lepingu, mis tagab, et andmetöötlus toimub lubatud viisil.

Pärast Teie avalduse kättesaamist kontrollib Teie kandideerimisandmeid ettevõtte büroojuht ja/või ettevõtte juhtkond. Sobivad kandideerimisavaldused edastatakse seejärel asutusesiseselt pädevale isikule. Seejärel kooskõlastatakse edasised sammud. Ettevõttes on juurdepääs Teie andmetele põhimõtteliselt üksnes neil isikutel, kellel on seda vaja meie kandideerimismenetluse nõuetekohaseks toimumiseks.

Kus andmeid töödeldakse?

Andmeid töödeldakse ainuüksi ELis asuvates andmekeskustes.

Teie kui andmesubjekti õigused

Teil on õigus saada teavet meie poolt töödeldavate Teie isikuandmete kohta kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 15. Peale selle on Teil õigus andmete parandamisele (art 16) või kustutamisele (art 17) või isikuandmete töötlemise piiramisele (art 18), kui Teil on selleks õigus seaduse kohaselt. Lisaks on Teil õigus andmete ülekandmisele (art 20) ja õigus esitada töötlemise suhtes vastuväiteid (art 21) õigusaktidega ettenähtud nõuete raames.

Eelpool nimetatud õiguste teostamiseks on Teil võimalik pöörduda, kas otse, posti, telefoni või E-posti kaudu:

Rödl & Partner OÜ

Tartu mnt 13, Tallinn 10145

E-post: tallinn(at)roedl.ee

Telefon: +372 680 5620

Rödl & Partner Audit OÜ

Tartu mnt 13, Tallinn 10145

E-post: audiitor(at)roedl.ee

Telefon: +372 680 5620

Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ

Tartu mnt 13, Tallinn 10145

E-post: info(at)roedl.ee

Telefon: +372 606 8650 

Kaebuse esitamise õigus

Teil on õigus esitada andmekaitseküsimustega tegelevale järelevalveasutusele kaebus Teie isikuandmete töötlemise kohta meie poolt.