17.12.2010

Kaubamärgi kasutusse andmine nõuab korralikku litsentsilepingut

Rödl & Partner Äriblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Kairi Kurisoo: Igapäevases majandustegevuses on tavaline oma kaubamärgi teise isiku kasutusse andmine. Näiteks lubavad tootjad oma kaubamärgi kasutust turustusettevõtjatel, kes tegelevad kaubamärgiomaniku valmistatud kauba või teenuse müügiga. Turustustegevuse edukaks läbiviimiseks annab kaubamärgiomanik neile õiguse oma kaubamärki kasutada reklaamimaterjalidel, turunduskampaaniates, veebilehtedel ja müügikohtades.

Lugege artiklit edasi siit.

07.12.2010

Kriisi õppetunnid audiitorluses

Rödl & Partner Äriblogis kirjutab vandeaudiitor Mart Nõmper: Tark õpib teiste vigadest, rumal ei õpi omagi vigadest. Audiitortegevuses üritatakse jääda vahepeale ja võtta õppust majanduskriisis saadud õppetundidest. Kuigi audiitoreid ega vigaseid finantsaruandeid ei peeta üldiselt majanduskriisi põhjustajateks, vaid spekulatiivsust ja finantsvõimendust, on seni vähe pööratud tähelepanu sellele, kuidas saaks parandada auditi funktsiooni, et kaasa aidata suurema finantsstabiilsuse saavutamisele.

Lugege edasi siit.

Artiklis viidatud materjalid:

ROHELINE RAAMAT Auditi poliitikavaldkond: kriisi õppetunnid (EMPs kohaldatav tekst) (Euroopa Komisjon 2010)

Ülevaade: kes on audiitor ning mis on tema ülesanded (Audiitorkogu 2009)

 

02.12.2010

Võimalused riigihanke korraldamata jätmiseks ahenemas?

Rödl & Partner Äriblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaadi abi Tõnis Juurmann: Riigihangete seaduse kavandatav muudatus tagab tulevikus ka kolmandatele isikutele võimaluse võrdsetel alustel konkureerida riigi või kohaliku omavalitsuse äriühingu või sihtasutusega teenuste kontsessiooni andmise riigihangetel, millele praegu on võimalik kohaldada in-house erandit.

Lugege edasi siit.

23.11.2010

Töövõtulepingu lõpetamine tellija poolt - mis saab töövõtja tasust?

Rödl & Partner Äriblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo advokaat Veiko Viisileht: Olenemata majanduse või tähtede hetkeseisust tuleb töövõtulepingute puhul tihti ette rikkumisi, ebakõlasid või lihtsalt äriplaanide muudatusi, mis tingivad lepingu ennetähtaegse lõpetamise tellija poolt.

Töövõtusuhetes on oluline teha vahet tellija poolt lepingu korralisel ülesütlemisel ja lepingust taganemisel töövõtja rikkumise tõttu, kuna kasutatavast vahendist sõltub muuhulgas see, kas töövõtjal on õigus nõuda tellijalt tasu juba tehtud töö või veel tegemata töö eest.

Artiklit saate edasi lugeda siit.

22.11.2010

Kellele jätkub kliente järgmisel aastal?

Audiitorid kurdavad turu kokkukuivamise üle: auditeerimise määrad on tõusnud, ettevõtteid pankrotti läinud ja firmade vajadus audiitorteenuse järele vähenenud. Lisaks tekitab jätkuvalt pingeid audiitorite reatesteerimise nõue.

Kommenteerib ka Rödl & Partner vandeaudiitor Mart Nõmper. Artiklit lugege edasi siit.

17.11.2010

Müüa tuleb nii, et hiljem ei peaks kaubale peale maksma

Rödl & Partner Äriblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner Toomas Tamme: Majandustegevuses osaleval müüjal on otstarbekas oma vastutust toote eest müügilepingus mõistlikult piirata, vastasel korral võib juhtuda, et tal tuleb ebakvaliteeteseks osutunud toote eest hüvitada toote hinnast tunduvalt suuremaid summasid.

Majandustegevuse üks enimlevinud vorme on toodete edasimüümine. Kui müüdud toode osutub ebakvaliteetseks, piirdub müüja vastutus üldjuhul toote parandamise või ümbervahetamise kohustusega. Aga praktika näitab, et võib minna ka märksa  halvemini.

Artiklit saate edasi lugeda siit.

09.11.2010

Omakapital negatiivne - kuidas edasi?

Rödl & Partner Äriblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo advokaat Kaarel Tammar: Kehvad majandustulemused on toonud nii mõnelegi äriühingule kaasa netovara langemise alla seadusega nõutud piiri. Kui soovitakse vältida netovara mittevastavust aastaaruandes, siis tuleb netovara viia seadusega vastavusse enne majandusaasta lõppu.

Vastavalt äriseadustikule peab äriühingu netovara olema vähemalt pool äriühingu kapitalist, samas ei või netovara olla osaühingul väiksem kui 2 500 eurot ning aktsiaseltsil alla 25 000 euro.

Lugege artiklit edasi siit.

19.10.2010

Juriidilise isiku pädeva esindaja karistusõiguslik tähendus

 

Rödl & Partner Äriblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Ain Alvin: Karistusseadustiku §-i 14 sõnastuse kohaselt vastutab juriidiline isik seadustes sätestatud juhtudel teo eest, mis on toime pandud tema organi, selle liikme, juhtivtöötaja või pädeva esindaja poolt juriidilise isiku huvides. 

Juriidilise isiku organi, selle liikme ja juhtivtöötaja puhul on üldises plaanis selge, keda seaduseandja silmas peab. Tegemist on isikutega, kes kujundavad juriidilise isiku tahet ja kelle vahendusel realiseerib juriidiline isik oma õigusvõimet.

Lugege edasi siit

 

14.10.2010

Osaühingutes kaob nõukogu nõue, juhatuse ametiaeg muutub tähtajatuks

 

 

 

 

Rödl & Partner Äriblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo advokaat Kaarel Tammar, et äriseadustiku muudatused toovad kaasa osaühingute juhatuse liikmete tähtajatu ameti ja kaotavad osaühingu nõukogu nõude. Sellega seoses on osanikel põhjust üle vaadata nii osaühingu põhikiri kui ka suhted juhatusega.

Artiklit saate lugeda siit.

 

05.10.2010

Turunduslahendusi tellides pea meeles autoriõigust

 

Rödl & Partner Äriblogis kirjutab Alvin, Rödl ja Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Kairi Kurisoo: Ettevõtte turunduskontseptsiooni loomisel reklaamispetsialiste, disainereid ja muid lepingupartnereid kasutades on oluline meeles pidada, et loodavad lahendused on enamasti teosed autoriõiguse seaduse tähenduses ning teose autoril tekib vastavatele teostele autoriõigus.

Tervet artiklit saate lugeda siit.

 

05.10.2010

Tippaudiitor palkadest: suur vale, väike vale ja statistika

 

Rödl & Partner OÜ juhatuse liige, vandeaudiitor Mart Nõmper ütleb Äripäeva tänast kaanelugu kommenteerides, et selline statistika meenutab talle ütlust: suur vale, väike vale ja statistika.

Artiklit saate lugeda siit.

 

22.09.2010

Ostja hoolsuskohustusest maksusuhtes

 

Rödl & Partner Äriblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Rait Kaarma: Suur hulk kohtutesse jõudvaid maksuvaidlusi käivad selle üle, kas ostja teadis või pidi teadma, et müüja ei ole tegelik müüja ehk ostja hoolsuskohustuse üle.

Maksuhalduri etteheide seisneb reeglina selles, et kuna müüjal reaalselt puudus igasugune ettevõtlus, siis ostja teadis või pidi oma hoolsuskohustust nõuetekohaselt täites teadlik olema, et kaupa ei tarninud või teenust ei osutanud arvel märgitud müüja vaid kolmas maksumenetluses tuvastamata isik.

Mida peab ostja sellise olukorra vältimiseks müüjaga tehingut tehes silmas pidama? Mida ütleb kohtupraktika?

Tervet artiklit saate lugeda meie äriblogist.

 

17.09.2010

Omaabi versus omavoli

 

Rödl & Partner Äriblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Ain Alvin sellest, et omaabi ja omavoli vaheline piir on õhuke. Omaabi seadustamise võimalusega on seadusandja soovinud luua isikutele võimalust kaitsta end ise nende vara vastu suunatud ründe ajal, ootamata ära sealjuures võimalikku pikaajalist (ning pahatihti tagantjärele ka ebatulemuslikku) kohtumenetlust.

Omaabi võib aga kergesti kasvada omavoliks ning toota hoopis uut ebaõiglust. Kuidas tunda ära oma õiguste kohtuvälise teostamise seaduslik piir ja tagada, et omaabist tõuseks rohkem kasu kui kahju?

Tervet artiklit saate lugeda siit.

 

14.09.2010

Audiitor: Ettevõtja, ära mängi panka!

 

Kuigi sel aastal on oodata töötajate elavnevat huvi tööandja poolt soodustingimustel antava laenu vastu, ei soovita Rödl & Partner Audit OÜ vandeaudiitor Mart Nõmper ettevõtjatel panka mängida. Nõmper meenutas, et 90ndatel andsid oma töötajatele soodustingimustel laenu laias laastus pooled ettevõtted. 

Artiklit saate lugeda siit.

 

14.09.2010

Väikeettevõtete finantsaruandluses puhuvad uued tuuled

 

Eesti on otsustamas, kas lubada IFRS-i ja RTJ-de kõrval paralleelkäibele uus, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud raamatupidamisstandard IFRS for SMEs.

Lugege edasi siit.

07.09.2010

Liigne jõulisus üürisuhtes võib olla ohtlik

 

Rödl & Partner Äriblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Siret Siilbek, et üürileandjad on üha sagedamini asunud pandiõigust teostama panditud esemete äravõtmise või üüritud pinna luku vahetuse, signalisatsiooni ümberkodeerimise ning turvafirma abiga üürniku töötajate välja tõstmise kaudu. Paraku võib nii jõuline tegevus kaasa tuua hoopis kahjunõuded üürileandja enda vastu. 

Artiklit saate lugeda siit.

26.05.2010

2009/2010 auditi hooaja märksõna on e-aruandlus

 

E-aruandluse valdkond varjutab Rödl & Partner Audit OÜ juhatuse liikme Mart Nõmperi sõnul kahtlemata kõik teised tähelepanekud, mis bürool ettevõtete aastaaruandeid auditeerides tekkisid. Lisaks on negatiivse trendina näha ettevõtete üha suurenevaid likviidususprobleeme ning kohati liigoptimistlikke ootusi nõuete laekumise kohta. 

Loe edasi siit.

07.05.2010

Kuidas valida raamatupidajat?

 

Raamatupidamisteenuste osutajaid tuleks hakata atesteerima, sest praegusel ajal võib kergesti juhtuda, et teenuse otsija satub parimat hinda valides raamatupidaja peale, kes küll liidab, lahutab ja korrutab, aga ei jaga, kirjutab Rödl & Partneri juhatuse liige Reidi Strandberg.

Loe edasi siit

04.02.2010

Online-intervjuu: Kõik 2009. aastaaruandest!

 

Portaalis raamatupidaja.ee toimus online-intervjuu, mille teemaks oli majandusaasta aruande koostamine ja esitamine. Vastajate pink oli pikk - küsimustele andsid teiste seas vastuseid ka Rödl & Partneri spetsialistid.

Loe edasi siit.