Detsember 2011

22.12.2011

Maksukoormus sõltub residentsusest

Peagi lõpeb kalendriaasta 2011 ja tuleb hakata mõtlema lõppeva aasta tulude deklareerimisele. ›››

 
15.12.2011

Kuidas kaitsta ennast pahatahtliku võlausaldaja eest laenu tagastamisel

Kehtiva õiguse kohaselt on laenusaajal kohustus tõendada, et ta on võlausaldajale laenu tagasi maksnud. Praktikas aga ei ole võõras olukord, kus võlgnik tagastab laenu sularahas ning laenu tagasi maksmise kohta võlausaldajale ei jää maha ainsatki märki. ›››

 
09.12.2011

Ületunnitöö hüvitamine tuleb kokku leppida

Praktikas on üha rohkem esinemas juhtumeid, kus töötaja esitab esmakordselt nõude ületunnitöö hüvitamiseks alles pärast töösuhte lõppemist.

Ületundide hüvitamise tingimusi käsitleva kokkuleppe puudumisel peaks töötaja ületunnitöö hüvitusnõude esitama mõistliku aja jooksul pärast vastava tööaja arvestusperioodi lõppu. Taunida tuleks pärast töölepingu lõppemist töötaja poolset esmakordse ületundide nõude esitamist töövaidluskomisjoni või kohtusse. ›››

November 2011

18.11.2011

Kauba edasimüük ei ole riskivaba tegevus

Kui esmapilgul võiks arvata, et kauba edasimüümisel suuri õiguslikke riske olla ei saa – kui ostjal on kauba kvaliteedi osas pretensioone vahendaja vastu, on vahendajal samad pretensioonid müüja vastu, siis tegelikult ei pruugi asi olla sugugi nii lihtne. ›››

Oktoober 2011

28.10.2011

Vabatahtlik maksustamine: mille eest?

Maksuseadustes on valdavalt sätestatud maksumaksja kohustus makse maksta. Erandiks on käibemaksuseaduse § 16 lõige 3, mille järgi võib ka vabatahtlikult maksu maksta. ›››

 
10.10.2011

Kuidas liisingulepingu lõppemisel kaitsta end paisutatud nõuete vastu

Sageli tuleb ette olukordi, kus liisinguleping lõpeb enne selle tähtaega emma-kumma poole algatusel. Sellisel juhul saab liisinguandja esitada liisinguvõtjale nõude liisitud asja ostmiseks tehtud kulutuste, peamiselt jääkmaksumuse hüvitamiseks. Sellest tuleb aga arvestada maha asja turuväärtus, kui see liisinguandjale tagastatakse. Viimane põhimõte tekitab palju vaidlusi ning liisinguvõtjal on end tihti liisinguandja paisutatud nõuete vastu raske kaitsta, sest vajalikud tõendid on jäetud õigel ajal kogumata. ›››

 
06.10.2011

Ujumine ja maksud

Sügise lähenedes jaheneb looduslikes veekogudes vesi ja tekib vajadus kasutada ujumiseks basseine ja spaasid. Seoses sellega esitavad tööandjad järjest enam küsimusi, kas töötajatele pakutav ujumisvõimalus või selle kulu hüvitamine töötajale on maksustatav kulu või mitte. ›››

September 2011

30.09.2011

Äriühingu jagunemine ei tohiks äripartnereid ehmatada

Seadusandja on võimaldanud äriühingul end ümber struktureerida muuhulgas ühinemiste ja jagunemiste regulatsiooniga. Võlausaldajaid ja äripartnereid ei tohiks see heidutada, sest seadusandja on sealjuures andnud ka neile teatud garantii ning ümberstruktureeritava äriühingu vastutust ja kohustusi vastav muudatus äripartnerite aspektist ei mõjuta. ›››

 
23.09.2011

Maksuriski on võimalik 100%-liselt maandada

Kuna Eesti maksuseadused on küllaltki üldiselt sõnastatud ja kohtupraktika alles kujunemas, võib tekkida olukordi, kus maksuseadus ei anna kavandatava tehingu maksustamise kohta selget vastust. Kui äriühingu juhatus otsustab sellise maksuõigusliku ebaselguse tingimustes tehingu teostada, kaasneb sellega jäädavalt äriühingule maksurisk. ›››

 
14.09.2011

Ühist äri luues mõtle loometööga seotud õigustele

Paljud äripartnerid panustavad osanike või aktsionäridena loodud äriühingusse oma intellektuaalse loometööga. Paljudel juhtudel põhinebki kogu äri ühe või mitme osaniku poolt loodud uudsel tootel, teenusel või tehnoloogial. Siis on äärmiselt oluline õigeaegselt ja piisavalt reguleerida osanike või aktsionäride intellektuaalomandi kuuluvust. ›››

Juuni 2011

30.06.2011

Tööandja peab tegema töökeskkonna sisekontrolli

Seoses töötajale nõuetekohase töökeskkonna tagamise ning selle säilitamisega, on tööandjal kohustus vaadata igal aastal läbi töökeskkonna sisekontrolli korraldus, seda analüüsida ning vajadusel kohandada töökeskkonna tagamiseks vajalikke abinõusid. ›››

 
17.06.2011

Eurole üleminek: kapitali vähendamine tekitab segadust

Osa- või aktsiakapitali muutmisest eurole üleminekul on kättesaadav hulgaliselt selgitavaid materjale. Osa aktsiaseltsidest ja osaühingutest on juba vastavad protseduurid ka läbi teinud, kuid enamus äriühingutel seisab vastav ettevõtmine veel ees ning seetõttu on põhjendatud juhtida tähelepanu juba olemasolevas praktikas tekkinud arusaamatusele kapitali vähendamise kasuks tehtud valiku osas. ›››

 
03.06.2011

Tüüptingimuste regulatsioon kehtib ka töölepingutele

Hiljutises otsuses käsitles Riigikohus töölepingu ning tüüptingimuste regulatsiooniga seonduvaid küsimusi ning sedastas, et töötaja jaoks töölepingu seaduses ettenähtust halvemad töölepingu tingimused on kehtetud ning kohaldatakse seaduses sätestatut. ›››

Mai 2011

27.05.2011

Kas töökohustuste rikkumine või usalduse kaotus - selles on küsimus

Praktikas ei ole harvad juhtumid, kus töölepingu erakorralise ülesütlemise aluseks võib üheaegselt tuua nii töötaja töökohustuste rikkumise kui ka usalduse kaotuse. Tööandjal tuleb töölepingu erakorralise lõpetamise aluse valikut hoolikalt kaaluda, et olla vaidluse korral valmis oma otsust põhjendama. ›››

 
16.05.2011

Tööandja sõiduauto erasõitude maksustamise määr sõltugu auto väärtusest

Äri- ja õigusblogis kirjutab vandeaudiitor Mart Nõmper: Eestis kehtiva tööandja sõiduauto erasõitude maksustamise kord võib meeldida või mitte, kuid kindlasti tuleb seda pidada lihtsaks.

Lihtsus on ka seni kehtiva korra suurim puudus – nimelt erineb sõiduautode maksumus kümnetes, kui mitte sadades kordades, kuid erisoodustuse hind on ühesuurune ega olene sellest, kas erasõit tehakse mõne 20 aasta vanuse vene inseneriteaduse tippsaavutusega või tuttuue luksusautoga. ›››

 
13.05.2011

Läbirääkimised peatavad nõude aegumise

Äri- ja õigusblogis kirjutab vandeadvokaat Rait Kaarma: Kuna kohtu kaudu nõuete maksmapanek on tihtipeale aja- ja rahakulukas ning kannab paratamatult tuleviku ettenägematusest tulenevaid riske, on reeglina mõistlik pidada võlgnikuga kohtueelseid läbirääkimisi.

Muude läbirääkimiste nüansside hulgas tuleb kindlasti arvestada nõude aegumisega. Seaduse kohaselt peatub nõude aegumine muuhulgas poolte vaheliste läbirääkimiste ajaks.

Millal aga võib seaduse silmis lugeda poolte vahelisi läbirääkimisi alanuks ja millal lõppenuks? Mille olulisega veel võlgnikuga läbirääkimistesse asudes arvestada?
›››

Aprill 2011

29.04.2011

Ettevaatust - kasutuseta seisvast kaubamärgist võib ilma jääda!

Äri ja õigusblogis ilmus artikkel vandeadvokaat Kairi Kurisoolt:
Kui kaubamärgiomanik registreeritud kaubamärki tegelikult ei kasuta, siis võib ta minetada kaubamärgi kasutamise ainuõiguse ja oma kaubamärgist ilma jääda.

Nii võib ettevõtja ootamatult avastada, et kasutuseta seisnud kaubamärk on talle kaasa toonud tülika kohtuvaidluse ja sellega kaasnevad kohtukulud ning tuleviku tarbeks tehtud investeering heasse kaubamärki on tuulde lennanud. ›››

 
25.04.2011

Kuidas vabaneda ebaausast töötajast

Äri- ja õigusblogis kirjutab vandeadvokaat Kaarel Kais: Paljud tootmis-, jaemüügi-, aga ka muud ettevõtted seisavad oma igapäevases tegevuses pidevalt silmitsi probleemiga, et töötajad varastavad ettevõtte toodangut, ettevõtte poolt müüdavat kaupa või midagi, mida ettevõte oma majandustegevuses kasutab (nt kütus transpordiettevõtete puhul).

On selge, et töötajate selline õigusvastane tegevus omab otsest mõju ettevõtte kasumlikkusele ja üldjuhul ükski ettevõte oma töötajate sellist käitumist ei tolereeri. ›››

 
15.04.2011

Dividendide jagamine: tunne reegleid!

Äri- ja õigusblogis ilmus artikkel Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo advokaadilt Kaarel Tammar'ilt:

Dividendi jagamisel kehtivad omad reeglid, mida peab dividendi maksmise otsuse tegemisel meeles pidama ja järgima. Reeglitest mittekinnipidamine võib halvemal juhul kaasa tuua dividendide tagastamise kohustuse.
›››

 
08.04.2011

Rahvusvahelises lepingus kasutatava õiguse kokkulepe pole sõnakõlks

Äri- ja õigusblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Siret Siilbek:

Välismaalasega lepingut sõlmides lepitakse sageli kokku, millise riigi õigust lepingule kohaldatakse. Siiski ei arvesta lepingupartnerid tihti kokkuleppevabadust piiravate põhimõtetega. Tulemuseks on võlasuhted, millele vastupidiselt poolte enese tahtele kohaldub mitme riigi õigus või mille tegelikku sisu pooled lepingusse astudes ette näha ei osanud.
›››

Märts 2011

28.03.2011

Lühiajaline finantseerimine - kas teadlikult valitud kahe teraga mõõk?

Äri- ja õigusblogis kirjutab vandeaudiitor Mart Nõmper: Eesti Panga 23. veebruari pressiteate kohaselt on ettevõtetele antud laenude maht taaskord suurenemas. Esmapilgul positiivne uudis peidab endas siiski hoiatavat alltrendi – laenukasv tuleneb peaasjalikult lühiajalise finantseerimise suurenemisest. ›››

 
14.03.2011

Kuidas tagada oma nõuet kroonilise võlgniku vastu?

Äri- ja õigusblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo advokaat Veiko Viisileht, et võlgniku vastu nõuete esitamisel on võlausaldajal otstarbekas mõelda ka nõude hilisema täitmise võimalustele ja sellele, kuidas kõige efektiivsemalt tagada kohtumenetluse ajal või isegi enne selle alustamist võimaliku soodsa kohtulahendi täitmine. ›››

 
04.03.2011

Riigikohus: dividendinõue aegub 3 aastaga

Äri- ja õigusblogis kirjutavad Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Alice Salumets ja vandeadvokaadi abi Tõnis Juurmann:

Ettevõtluses ei ole erakordne olukord, kus äriühingu omanikud otsustavad üldkoosolekul endale välja maksta osa teenitud kasumist, kuid vastavasisuline õigus jäetakse erinevatel põhjustel osaliselt või täielikult realiseerimata, st ei esitata äriühingu vastu nõuet dividendide väljamaksmiseks.

Eeltoodust tulenevalt tekib paratamatult küsimus, millise aja jooksul on ettevõtte omanikul õigus realiseerida üldkoosoleku otsuse alusel tekkinud nõue dividendide saamiseks. ›››

Veebruar 2011

15.02.2011

Kellel on kohustus avalikustada teavet?

Äri- ja õigusblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Alice Salumets: Avalikule teabele ja avaliku teabe seadusest tulenevatele kohustustele mõeldes on tihti esmane arvamus, et tegemist on millegagi, mis laieneb üksnes riigile ja kohalikele omavalitsustele. Tegelikkuses võivad aga ka äriühingud ja muud eraõiguslikud juriidilised isikud ning ka füüsilised isikud olla teabevaldajateks. See omakorda toob endaga kaasa avaliku teabe seadusest tuleneva kohustuse vastata esitatud teabenõuetele. ›››

 
08.02.2011

Populaarsest populaarkaebusest planeeringuvaidlustes

Äri- ja õigusblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Rait Kaarma: Avalikkuse tähelepanu pälvivad pidevalt mitmete mahukate elamuarendusprojektide planeerimismenetlused.

Viimase näitena võib osundada endiselt kirgi kütva Pirita Topi planeeringule. Kirglikuks teevad need vaidlused vastandlikud huvid avaliku ruumi kujundamisel, aga tihtipeale ka vildakas nägemus oma isiklike õiguste ulatusest. ›››

Jaanuar 2011

31.01.2011

Ühisautorite suhted tuleb lepinguga reguleerida

Äri- ja õigusblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Kairi Kurisoo: Kui mitu isikut hakkavad ühiselt välja töötama arvutiprogrammi, disainima uut toodet, kokku panema andmebaasi, kirjutama raamatut või looma mistahes muud autoriõigustega kaitstavat teost, tuleb meeles pidada, et loodavate lahendustega seotud õigused kuuluvad sel juhul autoritele ühiselt. Loodud lahenduste kasutamine ja turustamine eeldab seega edaspidi kõikide autorite kokkulepet. ›››

 
28.02.2011

Mida on meil õppida Saksa pereettevõtetelt?

Äri- ja õigusblogis teeb vandeaudiitor Mart Nõmper kokkuvõtte pereettevõtluse strateegiaeksperdi Weissman & Cie, Rödl & Partneri ning Nordea Bank Zürichi poolt läbi viidud 100 Saksa pereettevõtte uuringust, mille eesmärgiks oli selgitada välja nende konkurentsieelised ning jätkusuutlikkuse tegurid. ›››

 
17.01.2011

Millal saab töötaja töölepingu erakorraliselt üles öelda?

Äri- ja õigusblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Hillar Villers: Hoolimata tööpuuudusest ei ole harvaesinev olukord, kus töötaja ütleb töölepingu üles, kuna tööandja on rikkunud oma kohustusi. Tööandja kohustused tulenevad erinevatest õigusaktidest ja kokkulepetest, kuid mitte iga rikkumisega ei kaasne töötajal õigust tööleping erakorraliselt üles öelda. Individuaalseid töövaidlusi lahendavad organid on tänaseks juba kujundanud oma seisukohti rikkumise olulisuse osas, mida osaliselt käesolevas artiklis ka käsitletakse. ›››

 
14.01.2011

Juhatuse liikme võib häbiposti panna vaid tõendatud faktide korral

Äriblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Kaarel Kais: Riigikohus tegi möödunud aasta 21. detsembril otsuse (tsiviilkolleegiumi otsus 3-2-1-67-10), milles analüüsis küsimust, kas võlausaldaja poolt koos võlgnikust äriühinguga tema juhatuse liikme nime avaldamine on lubatav.

Konkreetselt oli tegemist juhtumiga, kus inkassoettevõte avaldas linnatänaval suurel plakatil võlgnike nimekirja, milles võlgnikega seotud isikutena olid nimetatud ka võlgnike juhatuse liikmed. ›››

 
03.01.2011

Seltsing: mis saab siis, kui koostöö lõpeb

Rödl & Partner Äriblogis kirjutab Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Siret Siilbek: Üha enam kasutatakse praktikas koostööks erinevate ettevõtete vahel seltsingulepingu vormi. Näiteks lepivad ettevõtted kokku, et teevad töö tellijale seltsingu või konsortsiumina - tellija ees vastutavad mõlemad töövõtjad ühiselt, kuid omavahelised suhted reguleeritakse seltsingulepingu alusel.

Paraku ei mõelda sageli läbi seda, mis juhtub, kui töövõtjate omavahelised suhted töö käigus sassi lähevad ning koostöö soovitakse enne tulemuse saavutamist lõpetada. ›››