29.01.2018

15.01.2018 jõustus äriseadustiku muudatus seoses äriühingule kontaktisiku määramise nõudega.

Ettevõtja, muu hulgas välismaa äriühing, kellel on Eestis filiaal, võib määrata kontaktisiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi. Menetlusdokumendi või tahteavalduse kontaktisikule kättetoimetamisel loetakse vastav menetlusdokument või tahteavaldus kättetoimetatuks ka ettevõtjale.

Kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, peab äriühing määrama kontaktisiku. Kontaktisikuks võib sellisel juhul määrata üksnes notari, notaribüroo, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 8 nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks.

Välismaa äriühingu filiaal peab määrama kontaktisiku, kui vähemalt poolte välismaa äriühingu filiaali juhatajate elukoht ei ole Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.

Äriregistrile tuleb esitada kontaktisiku nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, aadress ning ettevõtja menetlusdokumentide ja ettevõtjale suunatud tahteavalduste kättetoimetamise Eesti aadress. Registripidajale esitatakse ka kontaktisiku digitaalallkirjastatud või notari kinnitatud nõusolek tema kontaktisikuna äriregistrisse kandmiseks.

Kui äriühing ei ole määranud kontaktisikut, määrab registripidaja kontaktisiku määramiseks tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu, kuid mitte pikem kui kolm kuud. Kui äriühing määratud tähtaja jooksul kontaktisikut ei määra, võib registripidaja otsustada äriühingu sundlõpetamise või välismaa äriühingu filiaali kustutamise.

Täpsem ülevaade äriseadustiku muutmisest ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmisest on kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/akt/120042017001.

Rödl & Partner pakub kooskõlas äriseadustikuga kontaktisiku teenust välisriigis asuva juhatusega Eesti äriühingutele. Huvi korral kontaktisiku teenuse vastu palume meiega ühendust võtta e-posti aadressil tallinn(at)roedl.ee.