26.05.2020

Elektrooniline osalemine juhtorgani koosolekutel ning eelnev hääletamine

Seoses COVID-19 kriisiga ning sellega kaasnevate liikumispiirangutega võttis Riigikogu vastu seaduse muudatuse, mis võimaldab alates 24. maist 2020 äriühingu osanikel osaleda osanike üldkoosolekul elektrooniliselt.

Seaduse muudatuse kohaselt on osanikul (regulatsioon laieneb ka aktsiaseltsi aktsionäridele) või ka muu juhtorgani (juhatus, nõukogu) liikmel võimalik koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab isikul eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, kui seaduse või juriidilise isiku põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

Samuti võimaldatakse osanikul hääletada osanike koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, tingimusel, et enne koosolekut hääletamisel on tagatud osanike tuvastamine ning hääletamise turvalisus ja usaldusväärsus. Elektrooniliseks hääletamiseks peab osanik edastama oma hääle osaühingule enne osanike koosolekut. Hääletamine peab toimuma vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kuid osaühingu põhikirjaga on võimalik ette näha ka teisiti. Sarnane regulatsioon laieneb ka aktsiaseltsi aktsionäridele.

Seega võimaldavad vastuvõetud muudatused viia läbi vajalikke äriühingute juhtorganite koosolekuid ja otsuste vastuvõtmist turvaliselt, ilma et vajalik oleks inimeste füüsiline kohalolek.

Uus majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg 2020. aastal

Ühtlasi on Riigikogu pikendanud osaühingutele, aktsiaseltsidele, täisühingutele ja usaldusühingutele, kellel on kohustus esitada majandusaasta aruanne registripidajale ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, kehtivat majandusaasta aruannete esitamise tähtaega. Nimetatud äriühingud peavad esitama oma majandusaasta aruanded hiljemalt 2020. aasta 31. oktoobriks.

 

Täiendavate küsimuste korral võtke palun meiega ühendust:

Alice Salumets, e-post alice.salumets(at)roedl.com, telefon +372 680 5620