23.07.2018

Audiitorkogu kirjutab, et seoses sellega, et viimase kümne aasta jooksul on Eestis korduvalt muudetud audiitortegevuse reegleid ja piirmäärasid (nt ülevaatuse töövõtu sisseseadmine, hiljutine aktsiaseltside üldise auditeerimispõhimõtte muutmine), võib täheldada, et ka audiitorteenuste profiil on  muutunud.

Auditeeritud või ülevaatuse läbinud aruannete koondnumbreid analüüsides on märgata mitut oodatud trendi. Võrreldes perioode 2016-17 ja 2017-18 on kontrollitud ettevõtete üldarv märgatavalt vähenenud – 13%. Suures osas on see seotud piirmäärade tõusust tuleneva kontrollitavate ettevõtete üldarvu kahanemisega, aga osaliselt ka väikeste aktsiaseltside vabastamisega igasugusest avalikust kontrollist, samuti piirmäärade tõstmisele teatud viitega reageerimisega (näiteks pikemaajalise lepingu olemasolul).

Ootuspäraselt võib tõdeda, et kahanemine on tingitud just vähemate ettevõtete auditeerimisest, samas kui ülevaatuse läbivad varasemast rohkem ettevõtteid. Audiitorkogu sõnul kahanes 2017-18 perioodil selliste ettevõtete arv, mille raamatupidamise aastaaruannet auditeeriti, 21% võrra, samas kui ülevaatuse läbinud ettevõtete arv suurenes 4%.

Üldine trend nii Eesti kui ka globaalsel turul näitab, et auditeerimise osakaal kõigi osutatud teenuste hulgas väheneb ning aina suuremat tähtsust omandavad eritööd, erikontrollid ja nõustamine.

Lugege lähemalt: https://audiitorkogu.ee/est/news.audiitorteenuste-profiil-muutunud

Allikas: Audiitorkogu