21.06.2017

Audiitorkogu tegi põhjaliku kokkuvõtte audiitortegevuse seaduses kavandatavatest muudatustest. Riigikogus läbisid audiitortegevuse seaduse muudatused 14. juunil kolmanda lugemise ning vastuvõetud seadus on saadetud Vabariigi presidendile välja kuulutamiseks. Muudatusi oli kokku tervelt 178. Neist 23 jõustub juba 1. juulil ja suurem osa 1. septembrist 2017.

Üks olulisemaid muudatusi on avaliku huvi üksuse (AHÜ) määratluse muutmine. Alates 1. juulist 2017 loetakse avaliku huvi üksusteks vaid pangad, kindlustusandjad ning börsil noteeritud äriühingud, mistõttu väheneb mitmekordselt nii AHÜ-de arv, kui ka nende audiitorettevõtjate arv, kellel on AHÜ-dest kliente.

Muudatused vandeaudiitorile, s.h tulevasele vandeaudiitorile

Alates 01.07.2017:

 • suurenes vandeaudiitori kutseeksami tasu ülempiir – konkreetse tasu kinnitab järelevalvenõukogu
 • kehtestati kohustuslik rotatsiooninõue seitsme järjestikuse aasta järel audiitorteenuse osutamisel klientidele, kes on kohustatud moodustama auditikomitee § 99 lg 1 alusel 

Alates 01.09.2017: 

 • täiendusõppe vabastuse korral väheneb kohustusliku täiendusõppe määr proportsionaalselt vabastuse kestuse suhtega arvestusperioodi kestusse 
 • kehtestati sõltumatusenõue usalduskliendist ja tegevuspiirang usalduskliendi juhtkonna liikmeks asumisel 
 • sätestati kliendilepingu ja vandeaudiitori aruande allkirjastamise keeld täiendavale kutseeksamile suunamisel, kui eksamit ei ole sooritatud 
 • vähendati vandeaudiitori liikmemaksu alammäära (50 eurot) ja kehtestati ülempiir 100 eurot, tasumise tähtaeg jäi samaks - 10. november 

Muudatused audiitorettevõtjale

Alates 01.07.2017: 

 • kõigi auditi kliendilepingute minimaalne kestus on kaks aastat, varasem lepingu lõppemine on võimalik vaid mõjuval põhjusel. Selgitused lepingu lõpetamise kohta tuleb esitada AJN-le
 • auditi kohustuse puhul vähemalt 2 olulise  näitaja ületamisel muudeti töötajate arvu – vähemalt 50, enne vähemalt 60 töötajat 

Alates 01.09.2017: 

 • tunnistati kehtetuks säte, et oma nimel vandeaudiitori kutseteenuse osutamine on audiitorühingu peamine ja püsiv tegevus 
 • muudeti dokumentide säilitamise tähtaega kutse või tegevusloa kehtivuse lõppemisel  - enne seitse, nüüd kaks aastat 
 • kutsekindlustuslepingus kindlustussumma ja omavastutuse määratlemiseks täpsustati, et kliendilepingu tasud on viimasel lõppenud tegevusaruande perioodil väljaantud audiitorteenuse aruannete aluseks olnud töövõttude eest kliendilepingus ettenähtud tasud, samuti täpsustati kindlustuslepingus kindlustussumma  vastavusse viimise tähtaega – 50 päeva pärast viimase tegevusaruande perioodi lõppemist 
 • auditi kohustust ei ole enam aktsiaseltsidel, millel on 1 või 2 aktsionäri 
 • lisaks tegevusloamaksule kehtestati uus tasu liik -järelevalvetasu, määr 0,7-2,4% - eeloleval tegevusaastal 1,2% audiitorteenuse müügitulust 
 • muudeti tegevusloamaksu määra – 0,3-0,8% audiitorteenuse müügitulust. Tegevusloamaks kuulub tasumisele ühes osas (enne kahes osas), tähtaeg 10.november 

Nõuded AHÜ-le kutseteenust osutavatele audiitorettevõtjale ja osa nõudeid ka vandeaudiitorile

Jõustuvad alates 01.07.2017

 • kehtestati piirtähtajad AHÜ-ga sõlmitud kliendilepingule ja selle pikendamisele 
  • miinimumaeg auditilepingul 2 aastat
  • maksimaalne lepingu kestus AHÜ klientidele 10 aastat + veel 10, kui toimub avalik hange
  • cool-down periood 4 aastat
  • kehtivate pikaajaliste lepingute korral kestus (üle 11 aasta, lisaks määruse üleminekusätteid 
 • erinõuded kohustusliku auditi korral, sh
  • auditi tasude piirmäärad 
  • täiendavad aruanded auditikomiteele ja AHÜ järelevalveasutusele 
 • lisateenuste osutamise keeld; kehtib ka teenust osutavate vandeaudiitorite suhtes
 • pikenes läbipaistvusaruande esitamise tähtaeg kuni 30. oktoobrini 
 • tegevusaruandes täiendavate andmete esitamise kohustus – andmed osutatud teenuste liigi ja mahu kohta tuleb esitada AHÜ-de lõikes eraldi 

Lugege lähemalt Audiitorkogu kodulehelt.

Allikas: Audiitorkogu