30.08.2018

Alates 1. septembrist 2018 on kõigil Eestis registreeritud äriühingutel kohustus avaldada äriregistris andmed oma ettevõtte tegeliku kasusaaja kohta. Andmed tuleb esitada 31. oktoobriks 2018.

Seni on tegelike kasusaajate tuvastamise kohustus olnud ainult krediidi- ja finantseerimisasutustel, notaritel jm kohustatud isikutel ärisuhte loomisel või tehingute tegemisel. Ent 1. septembrist jõustuvate rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse sätete kohaselt on kõigil eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus oma tegelikud kasusaajad äriregistri kaudu avaldada. Selleks peavad ühingu osanikud, aktsionärid või liikmed tegelike kasusaajate andmed juhatusele avaldama ning seejärel esitab juhatus need andmed ettevõtjaportaali kaudu.

Kes on tegelik kasusaaja?

Rahapesu seaduse tähenduses on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes teeb oma mõju ära kasutades tehingu või toimingu või omandab muul viisil kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse. Äriühingu puhul on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut otseselt või kaudselt. Otsene omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab füüsiline isik äriühingus üle 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust. Kaudse omamise puhul omab äriühingus üle 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust äriühing, mis on füüsilise isiku kontrolli all, või mitu äriühingut, mis on sama füüsilise isiku kontrolli all.

Millised andmed tuleb esitada?

Tegelike kasusaajate andmete avaldamiseks tuleb esindusõiguslikul isikul siseneda ettevõtjaportaali, vajutada avalehel lingile "Tegelikud kasusaajad määramata" ning määrata isik(ud) olemasolevast valikust või sisestada oma tegeliku kasusaaja kohta järgmised andmed: (a) isiku nimi, (b) isikukood ja isikukoodi riik (isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja –koht), (c) elukohariik ja (d) andmed isiku kontrolli tegemise viisi kohta. Pärast isikute lisamist kajastuvad andmed automaatselt ka äriregistri teabesüsteemis.

Millal tuleb andmeid esitada?

Äriregistrile peavad tegeliku kasusaaja andmed olema esitatud 31. oktoobriks 2018.

Uute juriidiliste isikute puhul tuleb andmed äriregistrile esitada koos registrisse kandmise avaldusega.

Juhul kui andmed tegeliku kasusaaja kohta muutuvad, peab äriühingu juhatus 30 päeva jooksul õiged andmed esitama. Tegelike kasusaajate andmete õigsust (s.o kui muudatusi pole toimunud) kinnitab juhatus igal aastal majandusaasta aruande esitamisel.

Tegeliku kasusaaja andmete esitamata jätmise, andmete muutumisest teatamata jätmise või teadvalt valeandmete esitamise eest on ette nähtud karistus rahatrahvi näol. Lisaks peavad äriühingud registreerima ja säilitama teabe kõikide toimingute kohta, mida nad tegeliku kasusaaja tuvastamiseks on teinud.

Rohkem informatsiooni leiab ettevõtjaportaalist.

Küsimuste korral võtke palun ühendust Rödl & Partner Advokaadibürooga:

Alice Salumets, T +372 6068 650, E alice.salumets(at)roedl.com