18.11.2011

Kaarel Kais, Alvin Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat

Kui esmapilgul võiks arvata, et kauba edasimüümisel suuri õiguslikke riske olla ei saa – kui ostjal on kauba kvaliteedi osas pretensioone vahendaja vastu, on vahendajal samad pretensioonid müüja vastu, siis tegelikult ei pruugi asi olla sugugi nii lihtne.

Üha rahvusvahelisemaks muutuvas ärikeskkonnas ei ole juba ammu midagi eriskummalist selles, kui ühe riigi äriühing ostab kaupa teise riigi äriühingult eesmärgiga müüa sama kaup edasi kolmanda riigi äriühingule. Kauba edasimüük võib seejuures vahendajale olla nii püsiv tegevus kui ka ühekordne tulu teenimise projekt ning „kauba“ all mõistetakse käesolevas artiklis asju kõige laiemas tähenduses (ka näiteks tootmisseadmeid).

Edasimüüja on pooleks kahes erinevas lepingus

Eelkirjeldatud juhtumil reguleerivad kaupade müüki vahendava äriühingu õigussuhteid kaks erinevat lepingut – leping, mille alusel kaup sisse ostetakse, ning leping, mille alusel sama kaup edasi müüakse. Praktikas on esinenud mitmeid juhtumeid, kus sellise vahendajana tegutsevad ettevõtjad ei ole endale lõpuni teadvustanud riske, mis seonduvad kahest erinevast lepingust tuleneva regulatsiooni võimalike erisustega.

Kui ühes lepingus on müüja vastutus kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest tugevalt piiratud, teises aga mitte, võib vahendaja sattuda olukorda, kus tema peab oma ühele lepingupartnerile (kauba ostjale) hüvitama oluliselt suurema kahju, kui ta saab ise nõuda oma teiselt lepingupartnerilt (kauba müüja). Halvimal juhul võib kahju, mis vahendaja peab ostjale hüvitama, ületada kordades vahendustegevusest saadud tulu, samas kui vahendaja võimalus ise müüjalt kahju hüvitamist nõuda, on väga piiratud või lausa olematu.

Sellise olukorra vältimiseks on vahendaja jaoks oluline piirata lepingus, milles ise ollakse müüjaks, müüja vastutust vähemalt sama suures ulatuses, kui on piiratud müüja vastutus lepingus, milles vahendaja on ostjaks. Olukorras, kus lepingupooled on erinevate riikide äriühingud, tuleb seejuures tähele panna, millise riigi õigus konkreetsele lepingule kohaldub.

Kahele lepingule võidakse kohaldada erinevate riikide õigust

Paljudel juhtudel kohaldub rahvusvahelistele müügilepingutele ÜRO Konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügilepingute kohta (CISG), kuna nimetatud konventsioonil on tänase seisuga 77 liikmesriiki, sealhulgas Eesti. Samas tuleb arvestada, et CISG-i kohaldamisel kuulub alati täiendavalt kohaldamisele ka kokkulepitud või rahvusvahelise eraõiguse sätete järgi kindlaksmääratav konkreetse riigi õigus. Lepingule kohaldatavas õiguses on lepingupooltel alati võimalik lepingus kokku leppida. Kokkuleppe puudumisel kohaldub müügilepingule rahvusvahelise eraõiguse sätete järgi üldjuhul selle riigi õigus, kus on müüja asukoht (EL liikmesriikide puhul tuleneb selline regulatsioon Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr 593/2008).

Seega, kui vahendajal ei õnnestu just oma mõlema lepingupartneriga kokku leppida oma koduriigi õiguse kohaldamises, on tõenäoline, et kahte erinevat lepingut reguleerib erinevate riikide õigus. See aga tähendab, et isegi lepingute sisu identsuse korral kohalduvad kummalegi lepingule erinevate riikide õiguse imperatiivsed sätted, mille mõju poolte lepingust tulenevatele õigustele ja kohustustele ning poolte vastutuse ulatusele võib olla oluliselt erinev.

Näiteks võib mõne riigi õigus seada teatud õiguskaitsevahendi kohaldamisele imperatiivseid eeltingimusi, mille täitmata jätmisel kaotab lepingupool õiguse vastavat õiguskaitsevahendit kohaldada. Teise riigi õigus sarnaseid  imperatiivseid eeltingimusi sätestada ei pruugi. Teatud liiki kahju (eelkõige saamatajäänud tulu) nõudmise võimalusi piiravad erinevate riikide õiguse imperatiivsed sätted erineval määral.

Ka kohtualluvus võib lepingute lõikes erineda

Lisaks kohaldatavale õigusele saab lepingus kokku leppida ka vaidluste lahendamise koha (kohtualluvuse). Kokkuleppe puudumisel on müügilepingust tuleneva vaidluse lahendamise koht EL liikmesriikidest lepingupartnerite puhul üldjuhul see riik, kus lepingu kohaselt kaubad üle anti või kus need oleks tulnud üle anda (Euroopa Nõukogu määrus nr 44/2001). Seega, jättes kohtualluvuse küsimuse vajaliku tähelepanuta, võib vahendaja kergesti sattuda olukorda, kus tal tuleb samadel asjaoludel (näiteks kauba mittevastavus lepingutingimustele) põhinevat vaidlust hakata lahendama kahe erineva riigi kohtutes (kauba ostja pöördub vahendaja vastu kohtusse ühes riigis, vahendajal endal tuleb aga kauba müüja vastu pöörduda teise riigi kohtusse). Selline olukord toob kahtlemata kaasa suuremad kulud, kuna eeldatavasti tuleb mõlemas riigis kasutada vastava riigi advokaate.

Lisaks on ka tsiviilkohtumenetlust reguleerivad siseriiklikud sätted riigiti erinevad, mis võib kaasa tuua olukorra, kus isegi analoogsete faktiliste asjaolude ja analoogse materiaalõigusliku normistiku korral on kahes riigis tehtavad kohtulahendid erinevad (näiteks võib ühe riigi menetlusõigus arvestada selliseid tõendeid, mida teise riigi õigus arvestada ei luba).

Kuidas oma riske maandada?

Lihtsaim soovitus oma riskide maandamiseks edasimüügi korral on lasta juristidel sõlmitavaid lepinguid eelnevalt kompleksselt analüüsida, pöörates tähelepanu ka kohaldatava õiguse ja kohtualluvuse küsimustele. Isegi, kui selline analüüs ei võimalda riske päriselt välistada (kasvõi põhjusel, et lepingu teine pool juristide poolt vahendajale soovitatava lepingusättega ei nõustu), võimaldab riskide teadvustamine teha kaalutletumaid ärilisi otsustusi.

Artikkel on avaldatud Rödl & Partner – Äri ja õigusblogis Raamatupidaja.ee veebiportaalis