25.09.2017

Audiitorid esitasid augustis oma 2016/2017 tegevusperioodi kokkuvõtted ning Audiitorkogu avaldas lühikokkuvõtte sel perioodil audiitorteenuste turul toimunust.

Välistest audiitorite tegevust sel perioodil mõjutanud teguritest omas kõige suuremat mõju kohustusliku auditi ja ülevaatuse piirmäärade tõstmine. Seetõttu jäi auditeeritavate ettevõtete arv ligi 9% võrra vähemaks – auditeid jäi vähemaks ligi 12%, samas kui ülevaatuste arv vähenes vaid 1% võrra. Kokku läbisid audiitorkontrolli 8909 ettevõtet ja asutust.

2016. aasta lõpus kiirenenud majanduskasv ning inflatsioon lõid keskkonna audiitorkontrolli hinnatõusuks. Kuigi see hakkas enim mõju omama hilistele lepingusõlmijatele, tõi see kaasa ligi 7%-lise auditi tasude tõusu ning 4%-lise ülevaatuse hinnatõusu.

Kui vaadata kogu audiitorfirmade turgu, siis jäi kogumaht muutumatuks võrreldes aasta varasemaga - 39,1 miljonit eurot. Kuna audiitorfirmad osutavad ka muid teenuseid peale auditi ja ülevaatuse, siis kompenseetiti audiitorteenuste tulu kahanemine keskendudes muudele töödele, ennekõike nõustamisele ja raamatupidamisteenuse osutamisele.

Alanud 2017/2018 auditihooajale avaldavad enim mõju järgmised tegurid: esiteks audiitortegevuse seadusega ettenähtud järelevalvetasu edasikandumine audiitorkontrolli hindadele, mis koos kiirenenud inflatsiooni ja kõrgemate sisendhindadega peaks tooma kaasa auditi ja ülevaatuse klientidele mõningase hinnatõusu. Teiseks peaks rakenduma kõige väiksematele aktsiaseltsidele võimalus auditi asemel tellida ülevaatus või võimalus üldse audiitorkontrollist loobuda, kuid selle võimaluse mõju ning rakendumise täpseid asjaolusid ja tagajärgi on raske hinnata tulenevalt kiirustatud ja puudulikust seadusloome protsessist.

Allikas: Audiitorkogu