Laskujen huomautusajat ja viivästyskorot

Laskutusta koskevissa riidoissa vedotaan usein siihen, ettei laskusta ole reklamoitu laskuun merkityn huomautusajan kuluessa, jolloin reklamointioikeus olisi menetetty. Tämä on yleinen virhekäsitys. Sopimusoikeudellisesti toinen osapuoli ei voi yksipuolisesti jälkikäteen asettaa osapuolten väliseen sopimussuhteeseen mitään sopimusehtoja, kuten reklamointiaikaa.

Jos halutaan, että toinen osapuoli on sidottu johonkin muuhun kuin lain mukaiseen kohtuulliseen reklamointiaikaan, on tästä sovittava osapuolten välillä. Palvelun tai tavaran myyjän kannattaakin ottaa asiakassopimuksiin reklamointiaikaa ja menettelyä koskevat ehdot. Selvyyden vuoksi reklamointiaikaa ja -menettelyä koskevien ehtojen yhteyteen tulisi myös kirjata, että ellei reklamaatiota tehdä sopimuksen mukaisessa ajassa ja sovitulla tavalla, oikeus vedota virheeseen on lopullisesti menetetty.

Sama sopimusoikeudellinen periaate koskee myös viivästyskorkoja. Laskussa ei voida jälkikäteen enää asettaa korkolakia korkeampaa viivästyskorkoa yksipuolisesti. Korkolain hiljattaisen muutoksen seurauksena yritykseltä toiselle yritykselle oleviin maksujen lisäkorkona voidaan käyttää 8 prosenttia aiemman 7 prosentin sijaan.