Siirtohinnoittelun ehdot tiukkenevat

Suomessa siirtohinnoittelun dokumentointia koskevat säännökset ovat muuttumassa ja tiukentumassa. Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensi vuoden alusta lähtien, jos hallituksen syyskuun puolivälissä antama esitys hyväksytään.

 

Suomessa siirtohinnoittelun dokumentointia koskevat säännökset ovat muuttumassa ja tiukentumassa. Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensi vuoden alusta lähtien, jos hallituksen syyskuun puolivälissä antama esitys hyväksytään.

Nykyiset säännökset ovat tulleet voimaan vuonna 2007. Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavalta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa.

Säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin verotuksen maakohtaisiin raportteihin ensimmäisen kerran jo 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta annettaviin tietoihin. Tämä tarkoittaa, että yritysten tulisi laatia uuden lain mukainen maakohtainen raportti jo ensi vuonna.

 

Siirtohinnoitteludokumentointi – Mitä se on?

 

Verotusmenettelylain mukaan verovelvollisen on laadittava kirjallinen selvitys, ns. siirtohinnoitteludokumentointi, etuyhteydessä verovelvolliseen olevan ulkomaisen yrityksen kanssa verovuoden aikana tekemistään liiketoimista. Dokumentointivelvollisuus koskee sekä konserniyhtiöiden välisiä liiketoimia että ulkomaisen yrityksen ja sen Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan välisiä liiketoimia.

Siirtohinnoitteludokumentoinnin tarkoituksena on osoittaa, että etuyhtey­dessä toisiinsa olevien yritysten väliset liiketoimet ovat markkinaehtoisia. Verottaja arvioi dokumenttien pohjalta kaikkia etuyhteysyritysten välisiä liiketoimia, esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen kauppaa, korvausta aineettoman omaisuuden hyödyntämisestä sekä rahoitusta.

Dokumentointivelvollisuus koskee vain yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa tai joiden taseen loppusumma on yli 43 miljoonaa euroa. Velvollisuus koskee myös yrityksiä, joiden palveluksessa on vähintään 250 henkilöä sekä yleensä myös kaikkia konserniin kuuluvia yrityksiä.

 

Uutuutena maakohtaisen raportin laatimisvelvollisuus

 

Hallituksen esityksen mukaan jatkossa yritysten on annettava verohallinnolle määrätyt tiedot sisältävä ns. maakohtainen raportti (Country-by-Country report). Mikäli yritys ei anna raporttia määräajassa tai on antanut sen olennaisesti puutteellisena tai virheellisenä, yritykselle voitaisiin määrätä enintään 25 000 euron veronkorotus.

Maakohtaisessa raportissa tulee antaa tiedot kaikista konserniin tai yritykseen kuuluvista osapuolista maakohtaisesti eriteltyinä. Annettavat tiedot koskisivat taloudellisia seikkoja, muun muassa tuloja, veroja, omaa pääomaa ja harjoitettujen toimintojen luonnetta.

Konsernin ylin emoyritys antaa raportin. Edellytyksenä on, että konserniin kuuluu vähintään yksi ulkomainen osapuoli. Myös ulkomailla sijaitseva kiinteä toimipaikka katsotaan ulkomaiseksi osapuoleksi. Raportti annetaan vain, mikäli konsernituloslaskelman mukainen liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa.

Maakohtaisen raportin antamisvelvollisuus koskee lisäksi sellaista Suomessa yleisesti verovelvollista yritystä, joka ei kuulu mihinkään konserniin, mutta jolla on kiinteä toimipaikka ulkomailla. Edellytyksenä on, että kyseisen yrityksen liikevaihto on vähintään tuo 750 miljoonaa euroa.

Suomessa myös muut konserniin kuuluvat yhtiöt kuin emoyhtiö tai konserniin kuuluva kiinteä toimipaikka antaa maakohtaisen raportin, jos konsernin ulkomainen ylin emoyritys ei ole velvoitettu laatimaan kotimaansa lain mukaan tällaista raporttia.

 

Uutuutena konsernia koskeva raportti

 

Maakohtaisen raportin ohella siirtohinnoitteludokumentointiin on sisällytettävä tiedot konsernista tai sellaisesta konserniin kuulumattomasta ulkomaisesta yrityksestä, jolla on Suomessa kiinteä toimipaikka (nk. Master File). Tätä ei ole vaadittu aiemmin.

Näitä tietoja olisivat organisaatiorakenne, liiketoiminnan kuvaus, aineettomaan omaisuuteen liittyvä toiminta, rahoitustoiminta, tilinpäätöstä koskevat tiedot ja tiedot valtioiden rajat ylittävää tuloa koskevista ennakkoon annetuista verotuksen kannanotoista ja sopimuksista.

Konsernia koskevia tietoja ei tarvitse antaa, jos verovelvollisen ja jokaisen liiketoimen osapuolen välillä tehtyjen liiketoimien yhteismäärä on verovuonna enintään 500 000 euroa.

 

Muut uudet raportoitavat tiedot

 

Uusia verovelvollisen itsestään annettavia pakollisia tietoja olisi organisaatio- ja hallintorakenteen kuvaus ja tilinpäätöstä koskevat tiedot. Lisäksi annetaan tiedot sellaisista verovelvollisen etuyhteysyritysten kanssa tekemien liiketoimien ennakkoon annetuista verotuksen kannanotoista ja sopimuksista, joita Suomi ei ole antanut tai joissa Suomi ei ole sopimusosapuolena.

 

Maakohtainen raportti voi johtaa verotarkastukseen

 

Verottaja tulisi käyttämään maakohtaisen raportin tietoja arvioidessaan yrityksen verotukseen liittyviä riskejä. Arvioinnin jälkeen verottaja voi suorittaa verotarkastuksen yrityksessä.

 

Tämän vuoksi maakohtaisen raportin kuten muunkin siirtohinnoitteludokumentoinnin laatiminen kannattaa tehdä huolellisesti. Tarvittavat tiedot on esitettävä mahdollisimman asian­mukaisesti.

 

Teksti: Marja-Liisa Sutton