Bet kurio audito tikslas – pateikti išvadą, ar įmonės finansinės ataskaitos yra pateiktos teisingai, visais materialiais atžvilgiais ir pagal apskaitos principus, taikomus šalyje, kurioje yra įregistruota įmonė.

Mūsų audito paslaugos apima apskaitos įrašų patikrinimus ir kitas procedūras, kurios, mūsų nuomone, yra būtinos pateikti minėtą išvadą.

Prioritetas - užtikrinti veiksmingą ir efektyvų Jūsų įmonės audito procesą. Todėl „Rödl & Partner“ taiko rizika grįstą audito metodą. Audito metu ypatingas dėmesys skiriamas suprasti vidaus kontrolės sistemą pakankamai gerai, kad būtų galima suplanuoti auditą ir nustatyti audito procedūrų, kurias mums reikia atlikti, pobūdį, laiką ir kiekį.

Mūsų audito metodika ir standartai atitinka nacionalinius ir tarptautinius standartus. Visišką šių standartų teisingumą stebi ir užtikrina mūsų globalinė direktorių taryba bei pagalbiniai techniniai komitetai nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.

„Rödl & Partner“ atliekamas pačių darbuotojų įsivertinimas, taip pat nacionalinių profesionalių institutų įvertinimai. Be to, vykdomi reguliarūs vidaus įvertinimai, atitinkantys pasaulinę audito praktiką. Kokybės kontrolė ir audito grupės ar kliento įvertinimai yra įprasta „Rödl & Partner“ praktika visame pasaulyje.

Kokybė priklauso nuo žmonių, ne nuo kompiuterinių programų

Mes turime unikalią mokymo programą, kuri vadinasi „The Campus“.

Mes daug investuojame, kad užtikrintume vienodą visų savo biurų kokybės lygį pasaulyje. „The Campus“ – tai visuotinė, antrosios studijų pakopos mokymo ir kvalifikavimo programa. Jos pagrindą sudaro mokymosi kursų mūsų Europos mokymo centre ir kiekvienam profesionalui sudarytos individualios elektroninio mokymosi programos derinys. Programą nuolat prižiūri mokymo centre dirbančių instruktorių komanda.

Mokymas neapsiriboja vien bendrąja metodologija ir techniniais standartais, taikomais visose mūsų audito praktikos srityse. Kiekvienas „Rödl & Partner“profesionalas taip pat įgyja visapusišką supratimą apie tarptautinių įmonių poreikius ir lūkesčius apskaitos politikos, atskaitomybės ir konsolidavimo klausimais.

Visas mokymas pritaikytas konkretiems klientų poreikiams visame pasaulyje. Į mokymą įeina:

  • ataskaitos pagal nacionalinius ir užsienio valstybių bendruosius apskaitos principus
  • ataskaitos pagal TFAS
  • nepriklausomas kontrolės ir sistemų proceso įvertinimas
  • vidaus auditas
  • atitiktis teisės aktų reikalavimams ir atskaitomybė
  • įmonių ataskaitų parengimo ir pateikimo gerinimas