Šajā mājas lapā publicēto materiālu autortiesības pieder uzņēmumam "Rödl & Partner" Nirnbergā, ja nav norādīts citādi.  "Rödl & Partner" mājas lapas satura pilnīga vai daļēja pārpublicēšana jebkurā formā ir atļauta tikai individuālai lietošanai, informāciju nedrīkst kopēt un dalīties tajā ar trešajām pusēm. Individuālās lietošanas atļauja neparedz informācijas iekļaušanu nekāda veida publikācijās - ne drukātā, ne elektroniskā vai citā formā.