Šajā interneta mājas lapā esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tā nav attiecināma uz atsevišķas fiziskās vai juridiskās personas īpašo stāvokli. Šī informācija nav paredzēta uzņēmējdarbības, juridisko vai nodokļu konsultāciju sniegšanai un nevar aizvietot eksperta padomu katrā atsevišķā situācijā.

Neviena persona nedrīkst rīkoties uz šīs informācijas pamata bez atbilstoša profesionāla padoma, nenovērtējot konkrēto situāciju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par lēmumiem, kas pieņemti balstoties uz iepriekšminēto informāciju.

Lai arī publicējamo informāciju izvēlamies ļoti rūpīgi, mēs tomēr neatbildam par tās trūkumiem, nepilnībām vai neatbilstību pašreizējai situācijai. "Rödl & Partner" patur tiesības mainīt, papildināt, dzēst vai atjaunot mājas lapā publicēto informāciju, produktu un pakalpojumu aprakstu jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šajā mājas lapā sniegtā informācija nekādā ziņā nav uzskatāma par juridiski saistošu līguma piedāvājumu. Ja vien tas nav norādīts īpaši, šīs mājas lapas lietotāji ar lapas starpniecību nevar izteikt savus piedāvājumus un veikt pasūtījumus.

„Rödl & Partner” neatbild par citu interneta mājas lapu saturu, kuras ir piesaistītas šai interneta mājas lapai. Par pretlikumīgu, nepatiesu vai nepilnīgu piesaistītajās mājas lapās publicēto informāciju un zaudējumiem, kuri saistīto lapu lietotājiem varētu rasties šīs informācijas lietošanas vai nelietošanas rezultātā, atbild tikai un vienīgi šīs informācijas sniedzēji. 

Autortiesības uz šo interneta mājas lapu pieder „Rödl & Partner” Nirnbergā. Visas tiesības ir aizsargātas. Datu pavairošanai, lejupielādējot un saglabājot tos uz datu nesējiem vai papīra izdrukās, kā arī materiālu nodošanai citām personām ir nepieciešama īpaša atļauja. Jebkura cita ar autortiesībām aizsargāto materiālu izmantošana bez mūsu rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

Visas pastāvošās vai nākotnes tiesiskās attiecības ir pakļautas tikai un vienīgi Vācijas tiesību aktiem un Vācijas tiesu jurisdikcijai.