Dawid Zwijacz

Attorney at law (Poland)
Phone: +48 12 378 66 05
E-Mail

Potrącenie wierzytelności jest co do zasady uregulowane w kodeksie cywilnym. Aby dokonać potrącenia dwie osoby muszą być wobec siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami. Każdy z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem tych wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Niemniej jednak w ustawie prawo restrukturyzacyjne, a także prawo upadłościowe znajdują się szczególne postanowienia odnośnie dopuszczalności potrącenia.  Zgodnie z treścią art. 253 prawa restrukturyzacyjnego, potrącenie jest możliwe chyba że wierzyciel:

1. został dłużnikiem podmiotu w restrukturyzacji po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego,

2. będąc już dłużnikiem podmiotu, po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego został jego wierzycielem gdyż nabył wierzytelność od innego podmiotu, która powstała przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

Jeżeli wyżej opisane sytuacje nie mają miejsca, aby móc potrącić wierzytelności trzeba jeszcze dokonać weryfikacji, czy spełniają one warunki określone w przepisach kodeksu cywilnego (art. 498–505 k.c.). Przede wszystkim należy zbadać czy wierzytelność podmiotu w restrukturyzacji, jak również drugiego podmiotu, spełniają przesłanki z art. 498 k.c. tj:

1. przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku,

2. obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

When is a claim due?

The first condition is quite easy to understand. The second condition is less clear especially that the Civil Code does not define “due claim”. But it is assumed that a claim is due when a creditor is in a legal position to demand satisfaction of that claim. The most typical examples are amounts payable by the payment deadlines shown in contracts or invoices. If a fee or price is not paid by the payment deadline, it becomes due and the creditor may seek its payment e.g. in court.

You should note that restructuring law provides for short claim offset deadlines. The creditor may submit an offset statement within only 30 days of the date of opening the accelerated voluntary arrangement proceedings, and if the grounds for an offset arose after that date – within 30 days from the date on which the grounds for the offset arose.

Offset of claims under bankruptcy law

Two claims may be offset if they existed on the date of declaring bankruptcy. This applies even if one of those claims is not yet due (Article 93 of the Bankruptcy Act).

Offset of claims is not allowed if the creditor:

  • has become a debtor of the bankrupt entity after the date of declaring bankruptcy;
  • has acquired a debt from another entity after the date of declaring bankruptcy or during the year before declaring bankruptcy and knew that there were grounds for declaring bankruptcy.

Just like under restructuring law, an offset is also allowed if it basically fulfils all conditions specified by the mandatory provisions of the Civil Code (Articles 498-505). But please note that bankruptcy law permits the offset of claims that are not yet due on the date of declaring bankruptcy.

To offset claims effectively under bankruptcy proceedings, the creditor must report his claim. For this purpose, the creditor must submit the offset statement along with the claim report.

If you have any questions regarding the offset of claims, please contact our experts in Rödl & Partner offices in Cracow, Gdansk, Gliwice, Poznan, Warsaw and Wroclaw.

Dawid Zwijacz

05.12.2019