V Rödl & Partner veríme v profesný rozvoj, ktorý vychádza jednak z očakávaní mandantov a jednak z osobných cieľov a potrieb každého jednotlivého člena našej celosvetovej profesnej komunity.
Nesnažíme sa sformovať každého zamestnanca podľa jednotnej šablóny, ale vytvárame individuálne plány rozvoja a personalizované školiace programy na národnej a medzinárodnej úrovni.

Vyvinuli sme jedinečný globálny vzdelávací program – Rödl & Partner Campus. Tento program ponúka jednotný systém školení, ktorý vychádza z dvojročného učebného plánu.

Program sa zameriava na oblasti, ktoré našim odborníkom pomáhajú rozširovať ich povedomie o ostatných profesných odboroch ako aj ich znalosti cezhraničného i nadnárodného profesného kontextu.

Program Campus je zaujímavá výzva – jeho absolvovanie odporúčame všetkým zamestnancom v juniorských pozíciách. Campus kombinuje prednášky a skúšky praktických zručností v sídle našej materskej spoločnosti v Norimbergu s rozsiahlym programom e-learningového vzdelávania.

Rödl & Partner považuje program Campus za kľúčový prvok, pomocou ktorého môžu naši zamestnanci z celého sveta zdieľať jednotný prístup a náhľad na potreby našich mandantov.