Контакт
Yuri Nikolaychuk

Адвокат, Дипломований юрист LL. M., Податковий консультант
Асоційований партнер
Phone: +380 (44) 586 23 03
E-Mail

ЗМІНИ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ з 01.01.2018 року

01 січня 2018 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" № 2245-VIII від 07.12.2017 року. Нижче наводиться огляд основних змін в податковому законодавстві, які діють з 01 січня 2018 року.

 

Адміністрування податків

 • Запроваджено персональну відповідальність посадових і службових осіб контролюючих органів за шкоду, завдану платникам податків неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю. Шкода відшкодовується за рахунок фінансування відповідного органу незалежно від вини цієї особи. Посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування.
 • Додано положення, згідно якого ДФС України зобов'язана оприлюднювати не пізніше 15 липня поточного року на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях.
 • Змінено критерії належності платника податків до категорії великих платників податків. До великих платників податків належать юридичні особи та постійні представництва нерезидентів, у яких обсяг доходу за останні 4 звітні квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів Євро або загальна сума сплачених податків і зборів за такий самий період перевищує еквівалент 1 мільйона Євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період, якщо сума таких податків і зборів, без урахування митних платежів, перевищує еквівалент 500 тис. Євро.

 

Трансфертне ціноутворення (ТЦ)

 • Господарські операції між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, вартість яких перевищує 10 млн. грн., вважаються контрольованими операціями для цілей ТЦ.
 • До переліку низькоподаткових країн, який використовується для цілей ТЦ, було включено 19 нових країн і територій, зокрема, Естонію, Латвію, Мальту, Грузію, Угорщину, ОАЕ, Сінгапур та інші. Операції українських компаній з контрагентами, які зареєстровані або є резидентами країн із переліку, підпадають під дію спеціальних правил, спрямованих на протидію ухиленням від сплати податків, а також вважаються контрольованими операціями для цілей ТЦ.
 • Оновлена процедура попереднього узгодження ціноутворення. Договір про попереднє узгодження ціноутворення може бути укладений з поширенням його дії на звітні періоди, що передують набранню чинності таким договором; передбачена можливість продовження строку дії договору про узгодження ціноутворення; якщо платник податків порушує зобов'язання за договором, договір втрачає силу з дати набрання ним чинності.
 • Дата, після якої може бути надісланий запит про надання документації з ТЦ, була перенесена із 1 травня на 1 жовтня року, наступного за звітним.
 • Додано нові положення, які встановлюють, що зміни у переліку низькоподаткових країн та у переліку організаційно-правових форм нерезидентів набирають чинності з 1 січня року, наступного за роком, в якому відбулися такі зміни.
 • Уточнено, шо самостійне коригування щодо контрольованих операцій, здійснених платниками податків у 2015 та 2016 роках, проводиться відповідно до норм статті 39 ПК України в редакції на день проведення самостійного коригування.

 

Податок на прибуток

 • У 2018 році основна ставка податку на прибуток підприємств залишилася незмінною і складає 18%.
 • Визначення пов'язаних осіб розширено шляхом включення для юридичних осіб 2 нових критеріїв: якщо кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа та якщо повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і та сама особа.
 • Розширено перелік платежів, що не вважаються роялті для програмної продукції, шляхом включення до цього переліку платежу отриманого за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.
 • Додано визначення терміну "синдикований фінансовий кредит", під яким розуміються кошти, що надаються кількома банками-резидентами та/або банками-нерезидентами або іншим визначеними кредиторами, в тому числі державами чи МФО, в межах одного кредитного договору в певних частках юридичним особам на визначений строк для цільового використання та під процент. Виплата доходу учасникам синдикату кредиторів може здійснюватися через агента, номінального утримувача (номінального власника) або посередника щодо такого доходу. При виплаті процентів або інших доходів за таким кредитом передбачається застосування ставки податку, передбаченої відповідним міжнародним договором України, з урахуванням резидентності учасників синдикованого кредиту, незалежно від того, чи здійснюється виплата процентів через агента чи напряму.
 • Додано положення про те, що податкова декларація з податку на прибуток за базовий звітний період, що дорівнює 1 календарному року, подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.

 

Податок на додану вартість

 • Передбачено реєстрацію не пізніше 2 січня 2018 року, податкових накладних /розрахунків коригування, реєстрацію яких у ЄРПН було зупинено, крім:
 1. податкових накладних/розрахунків коригування, щодо яких станом на 1 грудня 2017 року не подані пояснення і копії документів;
 2. податкових накладних/розрахунків коригування, щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН, по яких станом на 1 грудня 2017 року не була розпочата процедура оскарження в адміністративному або судовому порядку.
 • Дія положення про право на безумовний податковий кредит на підставі податкової накладної та/або розрахунку коригування до неї, складених та зареєстрованих в ЄРПН після 1 липня 2017 року (абз. 3 п. 201.10 ст. 201 ПКУ), зупиняється до дня набрання чинності порядком зупинення реєстрації податкових накладних, визначеним Кабінетом міністрів України.
 • Ставка ПДВ у розмірі 7% відтепер застосовується не лише до операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, а й медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні.
 • До 31 грудня 2018 року запроваджено звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, в тому числі вироблених в Україні.
 • До 1 січня 2020 року запроваджена можливість розстрочення сплати ПДВ на строк до 24 місяців без нарахування процентів, пені та штрафів, визначених ПКУ, при ввезенні на митну територію України з поміщенням в митний режим імпорту різноманітного виробничого (комерційного) обладнання, зокрема, машин та механізмів, електрообладнання та їх частин; пристроїв для записування або відтворення звуку, оптичних приладів та апаратів для фотографування або кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання точності, медико-хірургічних апаратів та ін.
 • Змінено норму щодо звільнення від ПДВ операції з постачання програмної продукції. Відтепер під звільнення підпадають не лише операції з постачання програмної продукції, а й операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті. Розширено поняття "програмної продукції", яка тепер також включає: 1) примірники (копії, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп'ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп'ютерної програми чи в іншій формі; 2) будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп'ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу.

 

Податок на доходи фізичних осіб

 • Ставки податку на доходи фізичних осіб і військового збору не змінилися і складають, відповідно 18% і 1,5%.
 • Запроваджено норми, згідно з якими фізична особа звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання з податку на майно та земельного податку, якщо податкове повідомлення-рішення не було надіслано (вручено) фізичній особі контролюючим органом у встановлені строки.
 • Внесено зміни до визначення доходу від продажу об'єкта нерухомості і передбачено створення єдиної бази даних звітів про оцінку об'єктів нерухомості. Нові правила передбачають, що дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону, та зареєстрованої в єдиній базі даних звітів про оцінку. Без реєстрації звіту про оцінку у єдиній базі даних звітів такий звіт є недійсним і нотаріус не може посвідчити відповідний правочин.
 • Передбачено звільнення від оподаткування вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) 1 раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року (у 2018 році ця сума становить 18 615 грн.).

 

 

 

Рьодль і Партнери
Київ

БЦ "Ділове містечко "Форум"
вул. Пимоненко 13, корпус 1B, офіс 31
04050 Київ

Phone: +380 (44) 586 23 03
Fax: +380 (44) 586 23 04
E-Mail: kiew‎@‎roedl.com
Website: www.roedl.net/ua